Reflexiviteit in uw conflict management
donderdag 27 maart 2014

Tijdens dit seminarie denken de sprekers met u mee over de opportuniteiten en beperkingen van de gangbare instrumenten in het managen van commerciële conflicten. In de uiteenzetting wordt teruggekoppeld naar de resultaten van een enquête die peilde naar de ervaringen van praktijkbeoefenaars met deze verschillende instrumenten.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

Het managen van commerciële conflicten vergt een investering in tijd en middelen. Onder leiding van Luc Demeyere voerde contrast een enquête uit om na te gaan welke instrumenten daarbij gehanteerd worden en welke lessen de praktijkbeoefenaars trekken uit hun ervaringen. De resultaten zetten aan tot reflectie over de parameters die het verloop van conflicten beïnvloeden, de noodzaak inzicht te verwerven in de opportuniteiten en beperkingen van de gangbare instrumenten (arbitrage, bemiddeling en een gerechtelijke procedure) en de mogelijkheden om het managen van conflicten creatief te benaderen.

Tijdens dit seminarie zullen de resultaten van de enquête worden besproken. Deze bespreking vormt meteen het uitgangspunt voor een meer gedetailleerde bespreking van de instrumenten die kunnen worden ingezet om conflicten aan te pakken. Patrick Van Leynseele (voor bemiddeling), Peter Callens (voor arbitrage) en Anne-Marie Witters (voor de gerechtelijke procedure), allen specialist in hun vakgebied, komen u hierbij graag de nodige toelichting geven. Zij zullen eerst kort de basiskarakteristieken van het relevante instrument in herinnering brengen en er de voor- en nadelen van duiden. Vervolgens zullen zij aan de hand van concrete conflicten die zij hebben behandeld, toelichten wanneer het instrument dat zij bespreken in hun ogen net wel of niet geschikt was voor de oplossing van het conflict.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u15
What's in a name
Patrick Van Leynseele, advocaat bij Dal & Veldekens
Peter Callens, advocaat bij Loyens & Loeff
Anne-Marie Witters, magistraat bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel

10u15-11u00
Refelexiviteit in uw conflict management
Luc Demeyere, advocaat bij contrast

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u15
Hoe plaats je deze resultaten
Peter Callens, Luc Demeyere, Patrick Van Leynseele, Anne-Marie Witters

12u15-13u00
En nu concreet
Peter Callens, Luc Demeyere, Patrick Van Leynseele, Anne-Marie Witters

13u00-14u00
Prangende vragen en lunch

×